Regulamin konkursu nagrody „ZIELONE SERCE WPROST 2021”

Regulamin konkursu nagrody „ZIELONE SERCE WPROST 2021”

Dodano: 

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000008283, NIP: 7790001166, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, (dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznania Nagrody, a także nadzoru nad przeprowadzeniem plebiscytu (dalej „Regulamin”).
 3. Organizator Konkursu powoła komisję, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Zadaniem Komisji jest stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu przyznania Nagrody, wybranie zwycięzców oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się̨ wątpliwości związane z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu 1 stycznia 2021 r. o godzinie 00:00:00. Termin zakończenia Konkursu ogłosi Komisja z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie zieloneserce.wprost.pl
 5. Konkurs składa się z 12-stu, miesięcznych etapów, w trakcie których spośród zgłoszonych i przyjętych przez Komisję projektów (nominowani) wyłaniani są „laureaci miesiąca”. Spośród laureatów miesiąca, w terminie ogłoszonym przez Komisję, zostaną wyłonieni laureaci Grand Prix Zielone Serce Wprost.
 6. Laureaci Grand Prix Zielone Serce Wprost zostaną ogłoszeni podczas Gali w Warszawie. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 Gala może być zrealizowana w części lub w całości on-line. O terminie Gali poinformuje Komisja na stronie zieloneserce.wprost.pl

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

 1. Nominacje i nagrody Grand Prix Zielone Serce Wprost przyznawane są trzech kategoriach:
  1. Firmy
  2. Ludzie
  3. Projekty
 2. Warunkiem udziału w plebiscycie jest wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie zieloneserce.wprost.pl.
 3. Istnieje możliwość prezentacji nominowanych i laureatów na stronach wprost.pl, a szczególnie na stronie eko.wprost.pl/zieloneserce. Szczegółowe warunki takiej prezentacji są ustalane z każdym zgłaszającym indywidualnie.

§3 Zasady i przebieg plebiscytu:

 1. Dostarczanie zgłoszeń do konkursu jest możliwe na bieżąco w Czasie Trwania Plebiscytu. Możliwe jest wysyłanie zgłoszeń w wersji papierowej na adres PMPG Polskie Media SA Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa z dopiskiem Zielone Serce jak również̇ w wersji elektronicznej na stronie zieloneserce.wprost.pl lub mailem na adres [email protected].
 2. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Komisję, która dokona jego oceny merytorycznej i podejmie decyzje o zakwalifikowaniu projektu to Konkursu. Zgłaszający zostanie poinformowany przez przedstawiciela Organizatora o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia.
 3. Po zakwalifikowaniu projektu do Konkursu przedstawiciel Organizatora dokona wraz ze Zgłaszającym ustaleń dotyczących formy prezentacji projektu na stronach wprost.pl
 4. Spośród wszystkich zaprezentowanych w danym miesiącu nominacji Komisja wybierze w każdej z kategorii laureatów miesiąca. Ogłoszenie laureatów odbywa się w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy wybór na stronie eko.wprost.pl/zieloneserce.
 5. Po ustaleniu i ogłoszeniu terminu Gali Zielone Serce Wprost spośród dotychczasowych laureatów miesiąca Komisja wybierze laureatów nagród Grand Prix Zielone Serce Wprost, które zostaną ogłoszone i wręczone na Gali.
 6. W przypadku rezygnacji przez laureata z Nagrody lub wyróżnienia Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako laureata innego Kandydata.

§4 Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu zieloneserce.wprost.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie.
 3. Kandydatom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w plebiscycie.

Partnerzy edycji 

 • Organizatorzy
 • PMPG Polskie Media
 • Wprost